Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Form đăng nhập các user có trong CSDL Access

Go down

Form đăng nhập các user có trong CSDL Access

Bài gửi by Admin on 19/4/2009, 9:08 am

Mời các bạn tham khào code trong form login.

Khi thiết kế, bạn phải có trước file QLHS.mdb có table NguoiDung chứa các fiels TenNguoiDung, MatKhau
và nhớ test kết nối CDSL trong công cụ ADODC

Khai bao trong form login
Code:

Option Explicit
Dim con As New ADODB.Connection
Dim cmd As New ADODB.Command
Dim rs As New ADODB.Recordset
'--------------------
Private Sub Form_Load()
frmLogin.Caption = "Dang nhap he thong"
Frame1.Caption = "Thông tin dang nhap"
Label1.Caption = "Ten nguoi dung"
Label2.Caption = "Mat khau"
cmdOK.Caption = "Dang nhap"
cmdCancel.Caption = "Thoat"
End Sub

code button OK

Code:

Private Sub cmdOK_Click()
'kiem tra Ten nguoi dung va password CSDL QLHS.mdb table Nguoidung
  Call MoCSDL  'mo CSDL
    Dim DaDangKy As Boolean
   
    cmd.ActiveConnection = con
    cmd.CommandText = " SELECT * FROM NguoiDung"
    cmd.CommandType = adCmdText
    Set rs = cmd.Execute
'Dua con tro ve dau danh sach
rs.MoveFirst
'Thuc hien vong lap  tu dau den cuoi CSDL
While rs.EOF = False
    'Neu ten dang nhap va mat khau duoc tim thay trong CSDL thi ghi nhan trong bien DaDangKy
    If txtUserName = rs.Fields(1).Value And txtPassword = rs.Fields(2).Value Then DaDangKy = True
    rs.MoveNext ' di chuyen con tro trong CSDL
Wend

  If DaDangKy = True Then 'neu tim thay thi thong bao va mo form Quan ly chung
    Me.Hide
    MsgBox "Chuc mung " & txtUserName & " !" & vbCrLf & "Ban da dang nhap thanh cong vao he thong." & vbCrLf & "Chào mung ban den voi chuong trinh.", vbOKOnly + vbInformation, "Chuong trinh quan ly sinh vien"
    FrmQLC.Show
    Exit Sub
 Else
    MsgBox "Dang nhap khong dung ten nguoi dung\mat khau." & vbCrLf & "Co gang lam lai chu!", vbOKOnly + vbCritical, "Dang nhap he thong"
End If

'Dong CDL
Call DongCSDL
End Sub
Code button cancel
Code:

Private Sub cmdCancel_Click()
    Me.Hide
    If MsgBox("Ban co muon thoat khoi chuong trinh?", vbYesNo + vbQuestion, Me.Caption) = vbYes Then
        Unload Me
    Else
        Me.Show
    End If
End Sub

Code mở và đóng CSDL

Code:

'-------------------
'Mo CSDL
Private Sub MoCSDL()
On Error Resume Next
    con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\\QLHS.mdb;Persist Security Info=False"
    con.Open
End Sub
'-------------------
'Dong CSDL
Private Sub DongCSDL()
    con.Close
End Sub
Tải về
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 148
Registration date : 17/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết